top of page
IAHSP Israel White.jpg

  מדיניות רישום ותקנון השתתפות 

iahsp-approved-course (1).jpg
iahsp-celebration.jpg
1562432029538_4.png
 • התקנון שלהלן קובע את הנהלים והמדיניות באשר לרישום ולהשתתפות בקורס HOME   STAGING PRO ההרשמה וההשתתפות הינה בכפוף לתנאי התקנון. הרשמה מהווה ביטוי להסכמת המשתתפת לתנאי התקנון.

 • פתיחת הקורס מותנית במספר נרשמים מינימלי של שישה משתתפים בקורס המלא הכולל השתתפות במפגשים מעשיים. מספר המקומות המקסימלי בקורס המלא הכולל מפגשים מעשיים פנים אל פנים הוא עשרים משתתפים. רישום לקורס הינו על בסיס בדיקת התאמה לתוכנית.

 • מועדי ושעות הקורס יפורסמו ע”י המנחה בדפי ההרשמה הרלוונטיים. אורך הקורס הוא שלושה חודשים.

 • הקורס יועבר ע”י המנחה או מי מטעמה, במתכונת של שנים-עשר מפגשים. 

 • המנחה רשאית להודיע, לפני מועד תחילת הלימודים בקורס, באופן חד צדדי וללא התראה מוקדמת על ביטול הקורס מכל סיבה שהיא. במקרה כזה הודעה תימסר למשתתפים ויבוצע החזר כספי מלא של התשלום שהועבר ע”י המשתתפים.

 • בסיום הקורס תוענק למשתתפים תעודה על השתתפות בקורס. זכאות לתעודה מותנה בהרשמה והשתתפות בקורס בלבד, זכאות לתעודה מותנת בהשתתפות של מינימום 10 מפגשים ובגמר תשלום.

  רישום לקורס

 • ההשתתפות בקורס מותנית ברישום ובעמידה בתנאי התשלום. אי-עמידה בתשלומים תהווה עילה לביטול הרישום ולהפסקת ההשתתפות בקורס.

 • התשלום לקורס נעשה באופן מלא ומראש בעת הרישום. אפשרויות התשלום וכן המחיר מפורטים בטופס ההרשמה לקורס.

 • מחיר הקורס כולל מע”מ כחוק ויבוצע כנגד חשבונית מס/קבלה.

  ביטול השתתפות בקורס והחזר כספי

 • משתתף אשר מבקש לבטל את השתתפות בקורס תודיע על כך למנחה בהקדם תוך מסירת פרטים מאמתים כפי שיידרשו ע”י המנחה. הודעה בע”פ תגובה בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל westageisrael@gmail.com

 • יובהר, כי אי השתתפות בשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והמשתתף מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף 15 לעיל.

 • מתן אפשרות להקפאת קורס במקום ביטולו נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המנחה.

 • הודעת ביטול בגין עסקת מכר מרחוק שתתבצע בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, או מיום קבלת הסכם ההתקשרות, לפי המאוחר, ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת הלימודים בקורס, תזכה את המשתתף להחזר כל התשלומים ששילם עבור הקורס, בניכוי דמי ביטול של 3% ממחיר העסקה בגין הוצאות הרשמה.

 • משתתף שיבטל את הרשמה לקורס לאחר מועד תחילת הלימודים בקורס, בין אם השתתף בשיעורים, כולם או חלקם, ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, לא תהא זכאי לכל החזר כספי בגין מחיר הקורס.

 • בהתקיים נסיבות חריגות ובלתי צפויות, אשר לא ניתן היה לצפותן מראש, המונעות מהמשתתף השתתפות בקורס או המשך השתתפות בו, לאחר הצגת האישורים המתאימים ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של המנחה, זכאי להשלמת המפגש/ים במועד אחר בהצגת אישור רפואי על מחלה/בידוד שלה או של בן משפחה גרעינית בתאריכים הרלוונטיים. המפגש/ים יושלם/ו בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של המנחה תוך שנה אחת לכל היותר ממועד סיום הקורס.

 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי משתתף והחזר כספים יבוצע ע”י המנחה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי יבוצע ההחזר בזיכוי כרטיס האשראי של המשתתף, והודעה על כך תימסר לחברת האשראי, עם העתק למשתתפת, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול.

 • בנוסף לאמור לעיל, רשאי המנחה לגבות ממשתתף שביטל עסקה באשראי עמלת ביטול עסקה באשראי בגובה עמלת הביטול אשר נגבית מהמנחה ע”י חברת האשראי בגין ביטול העסקה. גובה עמלה זו אינו בשליטתה של המנחה ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 • לצורך האמור בתקנון זה “מועד תחילת הלימודים בקורס” הינו מועד תחילת השיעור הראשון בקורס, גם אם מלכתחילה אמור היה הקורס להיפתח במועד מוקדם יותר.

  קניין רוחני

 • יובהר, כי המנחה הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, על חומרי הקורס והתכנים המועברים בו. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את מצגות הקורס, מבנה הקורס, תכני הקורס, הקלטות הקורס, התמונות והטקסטים המופיעים בשיעורים ובחומרים הנלווים ואת שם הקורס.

 • אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהקורס ו/או מהתכנים המופיעים בו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של המנחה.

 • משתתפי הקורס אשר רוצים להציג את עצמן כבוגרי הקורס רשאים לעשות כן, אך בשום אופן אינן רשאים להציג עצמן כמי שפועלים מטעם ו/או בשם ו/או בשיתוף המנחה. כמו כן הן אינן רשאים לעשות שימוש בכל סימן מסחר שבבעלות המנחה ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב.

  אחריות

 • מובהר בזאת כי תכני הקורס מועברים ע”פ מיטב הבנתה, ידיעותיה וניסיונה של המנחה. המנחה אינה אחראית לכל פעולה שתינקט ע”י המשתתפות ו/או לכל פרשנות שתינתן על-ידן לתכנים המועברים בקורס. כל פעולה של משתתפת בהסתמכה על התכנים המועברים בקורס הינה על דעתה ואחריותה הבלעדית.

 • סיום הקורס בהצלחה אינו מקנה תעודה רשמית המוכרת ע”י מוסדות מדינת ישראל כתעודת הסמכה לעיסוק במקצוע.


 • פרטיות

 • המנחה תשמור על פרטיות המשתתפים והמידע המסופק על-ידם בכפוף להוראות כל דין.

 • הודעות ועדכונים מהמנחה למשתתפי הקורס בנוגע לתכני הקורס יועברו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בקבוצת הפייסבוק ו/או ווצאפ הייעודית שתפתח לקורס ותכלול את משתתפים בקורס. 

 • השתתפות פעילה בשיעורים והעלאת תכנים לקבוצת הפייסבוק ו/או כל דרך מדיה אחרת של הקורס תתקבל בברכה, אך היא נעשית בידיעת המשתתפים ובהסכמתה לכך שתכנים אלו יהיו פומביים, ועשויים להיות חשופים לכל, ולמשתתף לא תהיה כל טענה כנגד המנחה בקשר לחשיפת תכנים אלו.

 • בהסכמת המשתתפים תוכל המנחה לצלם תמונות במהלך הקורס ולהשתמש בתמונות אלו לצרכים שיווקיים ופרסומיים ברשתות החברתיות. משתתף שאינו מעוניין להופיע בתמונות אלו תציין זאת בפני המנחה.

  הדין החל

 • הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד.

 • כל השתהות או הימנעות של המנחה בקיום זכות המגיעה לה בהתאם לאמור בתקנון זה לא תיחשב כוויתור על זכות זו.

bottom of page